Disclaimer & privacybeleid​

Deze website is eigendom van Prima Donna Events.

Contactgegevens:
Prima Donna Events.
Gentstraat 59, 8930 Rekkem

Telefoon: +32 (0) 473 34 36 44 
E-mail: info@primadonnaevents.be

Adres maatschappelijk zetel:

Notenkraker België bvba
Globelaan 36, 1190 Vorst

Ondernemingsnummer: 
BTW BE0671.543.866Algemene voorwaarden

​met betrekking tot het gebruik van de Prima Donna Events website​

Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Prima Donna Events behoudt het recht zijn algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen zonder enige aankondiging of kennisgeving. Aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, fragmenten, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Prima Donna Events of rechthoudende derden. Verspreiding, reproductie, verkoop etc. van dit materiaal, in gelijk welke vorm is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Prima Donna Events. Inbreuken op dit verbod kunnen burgerrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Deze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Prima Donna Events levert de grootste inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date te houden.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Prima Donna Events dit zo snel mogelijk rechtzetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Prima Donna Events kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Prima Donna Events geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Prima Donna Events kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten van of naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Prima Donna Events verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Prima Donna Events hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal gebruikt worden om u op regelmatige basis op de hoogte te houden van onze activiteiten of interessante aanbiedingen zodat u maximaal kan profiteren van de voordelen verbonden aan de Prima Donna Events website(s). Behoudens schriftelijk verzet van uwentwege kunnen uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden en gedeeld worden met aan Prima Donna Events verbonden partners, bedrijven of contractueel verbonden partijen zodat zij product- of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Prima Donna Events, Gentstraat 59, 8930 Rekkem of via info@primadonnaevents.be
Conform de wet op verwerking van de persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Prima Donna Events, Gentstraat 59, 8930 Rekkem of via info@primadonnaevents.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Prima Donna Events kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze website gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Google’s privacy policy is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Community

Reacties op de website mogen geen inhoud bevatten die ongepast is of indruist tegen de openbare orde en goede zeden, mag niet discrimineren of op enig andere wijze onaanvaardbaar zijn in de democratische samenleving. Lasterlijke of beledigende uitlatingen die de eer en goede naam van een persoon aantasten, stalken, spammen, lastigvallen van andere gebruikers zijn niet toegestaan. De inhoud die gebruikers plaatsen op het webplatform, weerspiegelt in geen geval de mening, de opinie of het advies van Prima Donna Events. Als lid van de Prima Donna Events community mag u enkel geoorloofde, niet-commerciële, persoonlijke berichten en informatie versturen en ontvangen en is dus geen plaats voor promotie van activiteiten van andere organisaties of evenementen.
Prima Donna Events kan zonder voorafgaande verwittiging en motivering onrechtmatige berichten of informatie die een inbreuk vormen op de rechten van anderen en op de Belgische wetgeving verwijderen. Op dezelfde wijze kan de gebruiker die zich niet aan de regels hield de toegang tot de weblogs worden ontzegd. Problemen kunnen via info@primadonnaevents.be worden gemeld.

Algemeen wedstrijdreglement

Wedstrijden staan open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Prima Donna Events voor te leggen.
Deelnemen kan enkel middels het correct invullen van de wedstrijdvragen op het deelnemingsformulier. Elke deelnemer dient zijn/haar contactgegevens correct in te vullen om via post en/of e-mail en/of telefoon te worden gecontacteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Prima Donna Events enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.
De wedstrijd loopt gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
De winnaar is diegene die de wedstrijdvragen correct invult en/of die het dichtst bij schiftingsvraag geantwoord heeft. Winnaars zijn bij het afsluiten van de wedstrijd definitief en hiertegen kan geen beroep worden aangetekend. De winnaar wordt persoonlijk, telefonisch of via mail, op de hoogte gesteld. De winnaar dient minstens 18 jaar oud te zijn. De prijswinnaar verklaart zich ermee akkoord om desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.
De te winnen prijs is deze zoals aangegeven, indien de prijs gratis tickets betreft zijn deze tickets enkel geldig op de vermelde evenementen. De prijs zal op geen enkele manier in geld kunnen worden omgezet en is evenmin overdraagbaar aan een ander persoon.
De deelname aan deze wedstrijd houdt de totale aanvaarding in van alle clausules van dit reglement, net als elke beslissing die de organisatoren zouden kunnen treffen om deze wedstrijd correct te laten verlopen. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Prima Donna Events zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Prima Donna Events uit te sluiten.
Met het invullen van dit formulier geeft u Prima Donna Events toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken om met u te communiceren betreffende deze actie. Prima Donna Events kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Uiteraard gaan we met alle respect voor uw privacy om met uw gegevens, in overeenstemming met het reglement op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals vermeld in onze privacy policy.
De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde en op alle mogelijke manieren in te grijpen, mocht hij dat nodig achten om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. Hij behoudt zich tevens het recht voor de wedstrijd te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande aankondiging. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van e-mails. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Prima Donna Events
Prima Donna Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en willekeurige schade als gevolg van deelname aan de wedstrijden, ongeacht de aard of oorzaak. Tevens kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook, storingen in het internetverkeer of problemen met de website.
Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Prima Donna Events kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de website. Prima Donna Events kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. U hebt recht op inzage en eventueel correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Hiertoe kunt u zich wenden tot Prima Donna Events.

Kortingen

De kortingen zijn enkel geldig op de lijst met vermelde deelnemende evenementen. Deze lijst kan ten allen tijde uitgebreid of gewijzigd worden gedurende deze actie.
Kortingen zijn geldig op de ticketprijs (exclusief verzendings- en dossierkosten) gedurende de vermelde periode of zolang de voorraad strekt en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Kortingen zijn enkel geldig indien verkregen volgens de vermelde voorwaarden, zoals bv. deelname aan bepaalde actie, kwantum aankoop tickets, ….Algemene verkoopsvoorwaardenDe tickets voor onze evenementen kunnen online uitsluitend via deze website of de website van Teleticketservice (www.teleticketservice.com) worden aangekocht ofwel telefonisch via 070 345 345 (Teleticketservice). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de niet-geldigheid van tickets aangekocht via andere kanalen, noch voor de eventuele meerprijs die hiervoor zou zijn betaald. Alle claims inzake tickets aangekocht via andere dan de hiervoor vermelde kanalen dienen te worden gericht aan het verkoopspunt zelf.